Testresultat

Forskning beträffande virvlat vatten

 

Forskning har bedrivits med PlusMinus och de nya BioAq virvlarna. Det har delvis tidigare skett i Nordiska Institutets för Alternativ och Ekologisk Forskning regi. Bakgrunden är det stora antal observationer som iakttagits av användare av s.k. virvlat vatten.

BioAq virvlarna är en ny serie av vidareutvecklade virvlare, som uppvisar även andra kvaliteter och ger intressanta resultat.

När vatten från BioAq virvlare används vid matlagning eller uppvärmning av vatten i mikrovågsugn försvinner inte de subtila energierna. Det är också möjligt att upprepa virvlingsprocessen flera gånger utan att energi förloras. Destillerat vatten kan också BioAq virvlas. Detta var inte möjligt med tidigare virvlare.

Dessa nya egenskaper indikerar att något annat händer med vattnet när man virvlar det med BioAq virvlaren. Trots forskning och ett stort antal empiriska studier kan mekanismen idag inte helt förklaras.

Nedan är några intressanta resultat man får med BioAq virvlare.

1. Groddning av frön

(mung- och adzukibönor, ärter)

Frön odlades i miniväxthus och bevattnades med virvlat kranvatten. Som kontrollgrupp användes frön som bevattnades med icke behandlat kranvatten. Följande effekter observerades med virvlat vatten:

 • Frön grodde tidigare
 • En större procent av frön grodde
 • Tillväxten hos plantor var snabbare under de första veckorna
 • Rotsystemet var mer omfattande, plantorna var svåra att frigöra från varandra pga detta. Rötterna var tjockare och segare än hos kontrollfrön.

Undersökningarna baserar sig på 1000-tals frön.

Iakttagelse: odlingskärlen var lättare att rengöra.
Resultaten stöds av uppgifter från professionella odlare.

2. Odling av tomat

(Elin plantor)

2.1. Odling av tomat har skett dels i speciella växtrum, där plantorna bytte plats med intervaller, dels i ett mindre växthus. Plantorna odlades i inköpt växthusjord. Bevattningen skedde med virvlat respektive icke behandlat kranvatten.
Vattnet var inte behandlat med UV.

RESULTAT, plantor vattnade med virvlat vatten:

 • Tomatplantorna konstaterades ha snabbare initial tillväxt
 • Rötterna märkbart längre
 • Visuell granskning: tomatplantorna var stadigare än i kontrollgruppen. Mätning av plantornas omkrets på 5 resp 10 cm:s höjd ovanför roten visade att stjälkarna var signifikant tjockare. Resultaten bekräftas av cytologisk studier.

En skördeökning noterades.

Övriga iakttagelser: Starkare tomatdoft i odlingsrum när bevattningen skett med virvlat vatten.

fig8

Fig.1. Tomat vattnad med virvlat vatten (tap water whirled) till vänster. Icke behandlat kran vatten till höger. Bilden är tagen ca 3 veckor efter skörden. Tomatfrukten (virvlat) har uppenbarligen längre hållbarhet.

fig1

Fig 2. Tomatplantor som gav upphov till fröna på bilden till vänster var vattnade med obehandlat kranvatten, till höger frön som kommer från plantor vattnade med virvlat vatten. Bilden är tagen sex dagar efter sådden. Försöket visar att frön från virvlade tomater gror snabbare och att en större procent av föna gror. Testet skall upprepas för att verifiera resultatet.

2.2 Utvärdering av hur virvlat/strukturerat vatten påverkar tomaters tillväxt,
näringsämnesupptagning samt anatomi.

Syftet var att:

• undersöka om strukturerat vatten har någon inverkan på unga tomatplantors tillväxt och näringsämnesupptagning.

• undersöka strukturerat vattens inverkan på stamanatomin.

Tomatplantor odlades upp, dels i näringslösning, dels i jord under 5 veckor. Avsikten var att se om det strukturerade vattnet påverkade jorden så att växternas näringsämnesupptag ändrades. Bevattningen skedde med strukturerat respektive icke strukturerat vatten. Tomatplantorna delades i stam, blad och rötter vilka vägdes före och efter torkning 48 timmar i 105°C. Bladen undersöktes också på total ytstorlek. Materialet våtförbrändes och analyserades på näringsämnen med hjälp av atomabsorptionsspektrofotometer, elementanalysator samt spektrofotometer.

Tomat odlades också upp till blomning. Stammarna hos de strukturerade tomaterna var stelare än stammarna hos kontrollgruppen. P.g.a. detta undersöktes dels kiselhalten, dels anatomin och cellväggstjockleken hos cellerna. Dessutom vägdes stammarna otorkade, torkade i 105°C samt 550°C för att beräkna organisk halt (varav största delen är cellväggar).

Sammanfattning av resultat med plantor:

Plantor vattnade med strukturerat kranvatten uppvisar följande olikheter jämfört med plantor vattnade med obehandlat kranvatten:

 • Stammarna är styvare
 • Cytologiska studier: Vattenledande delar, som också står för sekundär ”ved” bildning, (xylemet), har flera cellager.
 • Cellväggarna är tjockare och lignifierade (resultatet verifierar iakttagelsen om stabilare planta och större omkrets hos stammar). Med statistisk signifikans konstateras att vidden hos interfasciculärt xylem och fasciculärt xylem är 1,8 respektive 1,3 gånger större jämfört med plantor vattnade med kranvatten.
 • Stödjevävnad, schlerenchym bildas på ett tidigare stadium.
 • Den organiska halten och torrvikts (DW) – friskvikts (FW) kvoten ökade.
 • Rötter och stammar innehöll mera kisel. Samma effekt noteras även i äldre stammar.
 • Vissa olikheter i mineralämnes sammansättningen konstaterades baserat på två analyser.
 • I ett antal prov noterades att C-vitamin halten är högre.

Resultaten är preliminära och fortsatta studier bör ske med ett större antal växter.

fig2

Fig.3. Storleken på vävnader från tomatplantors laterala stam. Tomatplantorna vattnades med obehandlat kranvatten (Control) respektive virvlat kranvatten (SW). Värdena anges som medeltal ± standard deviation.

fig3

Fig. 4. Tjockleken på cellväggar. Vävnaderna är från tomatplantors laterala stjälkar. Tomatplantorna vattnades med obehandlat kranvatten (control) respektive virvlat kranvatten (SW). Värdena anges som medeltal ± standard deviation

fig4
Tabell 1. Medelvärden inklusive standard deviation som erhållits vid bevattning med kranvatten och virvlat vatten.

Rotsystem hos vattenkrasse

vattenkrasse
Fig. Till vänster vattenkrasse vattnad med BioAq vatten. Till höger vattnad med kranvatten.

Melonodling i Montenegro

vattenmelon

Fig. En storodlare i Montenegro har testat BioAq vatten på en del av sina odlingar. Resultatet är signifikant större plantor, större meloner som dessutom är godare, sötare.

 

3. Cyanobakterier (blågröna alger)

Vatten i vattendrag får uppenbarligen speciella egenskaper vid virvling. Fanerogamer (blomväxter) gynnas medan cyanobakterier hämmas i sin tillväxt under vissa okända omständigheter. Undersökning har bedrivits i över 15 vattendrag av vilka 14 är sjöar.

Laboratorietest med cyanobakteriekulturer.

Figur 7. Till vänster en kultur med en sk minivirvlare, till höger en kultur utan virvlare. Kulturerna innehöll initialt samma mängd av följande arter: Anabaena 7120, Microcystis PCC 7806, Leptolyngbya 73110, Phormidium sp.
Bilden visar situationen i dekanteringsglasen två veckor senare. Förutom den stora skillnaden i förekomsten av blågröna alger fanns det en stor mängd mygglarver i det virvlade vattnet, i det icke virvlade påträffades endast ett fåtal larver

Lab.experiment:
För ovanstående cyanobakterie-arter söktes de frekvenser som de olika arterna var känsliga för. En frekvensgenerator användes. Vid en exponering med specifika frekvenser förstördes cyanobakterierna.

Kommentarer inaktiverade.